Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Studio De Dansdroom, hierna ook te noemen de dansstudio.
 2. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf in en op het terrein van Studio De Dansdroom te houden aan de huisregels en aanwijzingen van de directie en/of het personeel. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 3. Bezoek aan Studio De Dansdroom is geheel op eigen risico. De (directie van) Studio De Dansdroom is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in Studio De Dansdroom.
 4. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende- en onroerende goederen) van Studio De Dansdroom door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
 5. Studio De Dansdroom is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Studio De Dansdroom stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
 6. Studio De Dansdroom is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor of na de lessen, vrijdansen, uitvoeringen, demonstraties etc.
 7. Studio De Dansdroom heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansstudio te weigeren.
 8. Het tarief en de leerstof van een cursus is afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is cursisten ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden, tenzij art. 9 van toepassing is. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,- per overtreding aan Studio De Dansdroom, onverlet een verdere schadeclaim van de dansstudio en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
 9. Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een schriftelijke en door beide partijen ondertekende overeenkomst tussen de cursist en Studio De Dansdroom dit expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist.
 10. De kandidaat cursisten komen in aanmerking voor één (gratis) proefles. Daarna, bij vervolg, is inschrijving verplicht.
 11. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Voor minderjarige cursisten dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder of voogd.
 1. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd aan Studio de Dansdroom. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden, tenzij Studio de Dansdroom schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen.
 2. Indien er meer dan twee lessen per halfjaar zijn vervallen, dan heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
 3. Studio De Dansdroom dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een wijziging in de adresgegevens.
 4. Studio de Dansdroom heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les.
 5. Uitschrijving dient schriftelijk, uiterlijk een maand voor aanvang van het volgende kalenderkwartaal te gebeuren.
 6. Een vervallen les is een dansles die niet is gegeven en waarvoor ook geen alternatief door de dansstudio is geboden.
 7. Studio De Dansdroom mag een lessenreeks annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte van de docent, overmacht etc. Ingeval van annulering door de dansstudio heeft de cursist recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
 8. Een gemiste les is een dansles die een cursist niet heeft kunnen volgen.
 9. Bij ziekte, uitzonderlijke omstandigheden, of wanneer het niet kunnen volgen van een les minimaal 1 week van te voren is aangegeven, kan in overleg met de docent een gemiste les worden ingehaald.
 10. Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Studio De Dansdroom hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Dit kan via de email.
 11. Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.
 12. Tijdens de basisschoolvakanties gaan de lessen gewoon door. Behalve de kerstvakantie en de zomervakantie. Het kan echter zijn dat naar een ander tijdstip moet worden uitgeweken. Ook behoudt Studio De Dansdroom zich het recht voor om in de vakanties groepen samen te voegen, of workshops aan te bieden.
 13. Indien een les valt op een reguliere feestdag (Nieuwjaar, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningingsdag, Kerst), dan zal geprobeerd worden deze te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les.
 14. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging, daarna zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De cursist wordt hiervan(mits bereikbaar) telefonisch of per email op de hoogte gebracht. Informatie komt ook als eerste op de website te staan.

De Algemene Voorwaarden van Studio De Dansdroom in .PDF downloaden?